Semalt: Web maglumatlarynyň galyndylary - sypdyrmaň!

Webde talap edilýän maglumatlary alyp bilmeseňiz, şol zerur meseleleri almak üçin ulanyp boljak başga usullar bar. Mysal üçin, maglumatlary web esasly API-lerden alyp bolýar, dürli PDF-lerden ýa-da ekranyň galyndy web sahypalaryndan maglumatlary alyp bolýar. PDF-lerden maglumatlary çykarmak kyn mesele, sebäbi PDF-de adatça talap edip boljak takyk maglumatlar ýok. Beýleki bir tarapdan, ekrany döwmek prosesinde çykarylýan mazmun kod bilen ýa-da gyryş enjamynyň kömegi bilen düzülýär. Web maglumatlaryny almak gaty kyn mesele bolup biler, ýöne näme edilmelidigi barada düşünje alansoň, aňsat bolýar.

Maşyn okalýan maglumatlar

Web döwmegiň esasy maksatlaryndan biri, maşyn okalýan maglumatlara girmekdir. Bu maglumatlar kompýuter tarapyndan gaýtadan işlemek üçin döredilýär we käbir format mysallaryna XML, CSV, Excel faýllary we Json degişlidir. Maşyn bilen okalýan maglumatlar, ýönekeý usul bolany üçin, web maglumatlary döwmek üçin ulanyp boljak dürli usullaryň biridir we ony dolandyrmak üçin ýokary derejeli tehnika talap etmeýär.

Web sahypalaryny döwmek

Web sahypalaryny döwmek, zerur maglumatlary almagyň iň köp ulanylýan usullaryndan biridir. Web sahypalarynyň kadaly işlemeýän käbir ýagdaýlary bar.

Web gözlemek iň ileri tutulýan bolsa-da, döwmegi has çylşyrymlaşdyrýan dürli faktorlar bar. Olaryň käbiri erbet formatlanan HTML koduny we köpçülikleýin giriş blokirlemesini öz içine alýar. Ygtyýarnamalaryň ulanylmagyny äsgermezlik edýän käbir adamlar barlygy sebäpli, web päsgelçiliklerini döwmekde kanuny päsgelçilikler hem bolup biler. Käbir ýurtlarda bu päsgelçilik döredýär. Maglumatlary döwmekde ýa-da çykarmakda kömek edip biljek gurallar, ulanylýan brauzer guralyna baglylykda web hyzmatlaryny we käbir brauzer giňeltmelerini öz içine alýar. Gyrylan web maglumatlary Python-da ýa-da PHP-de tapyp bilersiňiz. Bu proses köp ussatlygy talap edýän hem bolsa, ulanýan web sahypasy dogry bolsa, aňsat bolup biler.

mass gmail